Contactgegevens

U wenst een zaal te huren voor ::

Meetings, opleidingen, conferenties, seminaries, een vergadering, presentaties, kick-off-meeting, bijeenkomsten, business event, conferentie, networking, break-out, congres, trainingen, sollicitatiegesprekken, boardmeetings, bestuursvergaderingen, jaarvergadering, een produktvoorstelling, modeshow, fotoshoot, repetitie?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op!

https://www.facebook.com/HetAchterhuisBvba  

Zaakvoerder: Pia Cabuy

 

foto van Pia Cabuy.

 

Het Achterhuis BVBA
Diksmuidestraat 41
9000 Gent
0475 862 305
info@hetachterhuis.be

hetachterhuis@hotmail.com 
BTW 809 586 942

Vlot parkeren in de onmiddellijke omgeving:  aan het park, op 3 minuten stappen van de locatie: 

Er is altijd plaats :))

Paul de Smedt Denaeyerplein:

  • Langparkeren: 3 € voor een hele dag - vanaf 19u00: gratis parkeren

PRIVACY-VERKLARING - GDPR
Conform Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).
TOELICHTING
Deze onderneming slaat op: HET ACHTERHUIS BVBA DIKSMUIDESTRAAT 41 9000 GENT 0475 86 23 05 0809.586.942
De intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming is CABUY PIA
De gebruiker slaat op de cliënten van de onderneming
Samengevat
Deze onderneming is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de gebruikers van onze diensten voor doeleinden van de informatieve dienstverlening, klantenbeheer, prospectie en om de gebruiker te informeren over haar diensten enerzijds en om haar diensten en leveringen naar behoren uit te voeren.
Deze onderneming kan hiervoor gegevens verwerken zoals onder meer de naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens en andere informatie die de gebruiker aan deze onderneming bezorgt en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden.
Door zich als gebruiker te registreren stemt de gebruiker in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens en data.
De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan te allen tijde via e-mail contact of brief te richten naar de onderneming.
Dergelijke verwerking van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze onderneming streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.]
WIE IS DE VERWERKER VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE KAN U ONS BEREIKEN?

Deze onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via deze WEBSITE, FACEBOOK PAGINA EN  OF E-MAIL doorgeeft.
Deze onderneming heeft hiertoe intern een verantwoordelijke: CABUY PIA - 0475862305 voor gegevensbescherming aangeduid. Bij deze aangeduide persoon kan u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking, de wijziging, de aanwending, kortom met betrekking tot alle vragen inzake uw persoonsgegevens.

VERMELDING VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

De verwerkte persoonsgegevens, zijn afhankelijk van de levering van onze producten en diensten en omvatten onder meer: de door de gebruiker verschafte personalia, zoals naam, voornaam, adres, woonplaats, onderneming, telefoonnummer, e-mail, verstuurde contactberichten en documenten, aanwezigheid op events, inschrijvingen en uitschrijvingen op onze nieuwsbrieven, opt- in en opt out, registraties op onze websites, tijdstippen en duurtijd en aantal pagina’s door de gebruiker op onze website geraadpleegd, welke pagina’s de gebruiker geraadpleegd heeft op onze website, welke modules en functies hij er geraadpleegd heeft, of hij er documenten heeft gekopieerd, afgedrukt, geknipt, geplakt, wanneer hij voor het eerst geregistreerd werd, de IP-adressen waarmee hij heeft ingelogd, meldingen met betrekking tot niet gevonden of geblokkeerde pagina’s, foutmeldingen, gebruikte zoektermen, webgeschiedenis en logs, de pagina’s van waarop hij op onze site is gekomen, de links die hem naar onze site hebben gebracht, het door hem gebruikt operating systeem, de i-phone, laptop, PC, of i-Pad, waarmee hij is ingelogd, de locatie alwaar hij inlogde, de ingangs- en uitgangspagina, het aantal maal dat hij reeds op onze site geweest is, de cookies en alle gegevens die verder ook door Google, soortgelijke zoekmachines en Google analytics en soortgelijke programma’s geregistreerd worden, dit alles naast de geregistreerde gegevens en data eigen aan de levering van producten en diensten, waaronder personalia, omschrijvingen, hoeveelheden, financiële gegevens, offertes, informatieaanvrage, briefwisseling, bestelbons, ordernota’s, orderbevestigingen, transportdocumenten, facturen, kredietnota’s, kortom alles wat nuttig en noodzakelijk is ter bestuur en beheer van de onderneming en de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

• zie supra en bovendien:
• Personalia worden verzameld om de gebruiker te informeren omtrent onze diensten en ter verificatie van de identiteit van de gebruiker en diens rechten.

• De contactgegevens kunnen aangewend worden voor eigen direct marketing doeleinden, beperkt tot onze en aanverwante diensten van derden.
• Personalia en andere variabele gegevens kunnen anderzijds ook verzameld om de functionaliteit van de website te verzekeren en de vragen van de gebruiker inhoudelijk te beantwoorden en onze dienstverlening in het algemeen te verbeteren.
• Technische informatie wordt verzameld om het gebruiksgemak en functionaliteit evenals de werking en de uitbreiding van de gepaste inhoud en vorm van onze website en haar technieken evenals onze andere producten en diensten te optimaliseren en naar de toekomst toe te verbeteren.
• Deze bekommernis maakt aldus het gerechtvaardigd belang uit om deze informatie bij te houden, waarbij deze informatie verder dienstig is om onze website, onze producten en diensten aan te passen en te verbeteren en de diensten aan de gebruikers van deze website aldus te verbeteren en te optimaliseren, zonder hierbij de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers aan te tasten.
• De gebruiker verleent zijn toestemming in alle vrijheid, met het recht deze gegeven toestemming te allen tijde terug in te trekken.
Wanneer de gebruiker zijn toestemming intrekt, heeft zulks enkel gevolg voor de toekomst, onverminderd elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens, en/of rechtmatig belang van de verwerking.
DIRECT MARKETING

Deze onderneming mag de persoonsgegevens aanwenden tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Deze hierbij te dezen gegeven toestemming kan door de gebruiker steeds worden ingetrokken.
MOMENTUM VAN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze onderneming ontvangt de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer:
• door het verschaffen van alle nuttige en noodzakelijke informatie middels briefwisseling, e-mail, telefoon, fax, sociale media, andere communicatiemiddelen waarbij de gebruiker om informatie verzoekt, bestellingen plaatst dan wel in contact komt met de onderneming in het raam van het maatschappelijk doel van de onderneming.
• door registratie op de website;
• door het bestellen van een document of model
• door het afsluiten van een abonnement, door het plaatsen van een order
• door het afsluiten van een overeenkomst
• door het bezoeken va de website, althans voor die gegevens die automatisch door zoekmachines en google analytics of soortgelijke programma’s worden opgeslagen
• door het inschrijven op een nieuwsbrief;
• door lid te worden van onze sociale media
• door sollicitatie voor een van onze openstaande vacature of vacatures die op de site worden kenbaar gemaakt;
• door inschrijving op één van onze seminaries of events.
• via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;
• de gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming om diens persoonsgegevens te delen met verwerkers, subverwerkers, medewerkers, aannemers en onderaannemers, dan wel aan diensten of ondernemingen met aanverwante producten of aanvullende diensten en auteurs. Deze derden handelen steeds onder verantwoordelijkheid van deze onderneming.
Indien deze onderneming beroep doet op derden zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en die de persoonsgegevens van de gebruiker zo goed mogelijk beschermt.

Deze onderneming heeft het recht uw persoonsgegevens en ingevulde formulieren en bijlagen mee te delen aan derden, verantwoordelijk voor het rondzenden van onze nieuwsbrieven of andere zendingen, dan wel aan professionele derden met oog op het beantwoorden van uw vragen onder bescherming van het beroepsgeheim.
Deze onderneming verkoopt de persoonsgegevens van de gebruiker nooit door aan commerciële ondernemingen.

Indien uw persoonsgegevens in het kader van de werking van deze onderneming worden doorgegeven aan derden buiten de EER gaat deze onderneming een inspanningsverbintenis aan om de gebruiker een even ruime bescherming te verlenen als deze verleend binnen de eer.

BEWARING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Alle gegevens worden bewaard tot verwijdering, het weze door manuele verwijdering, het weze door automatische verwijdering binnen de archiveringslimieten of instellingen van onze software, het weze op verzoek van de gebruiker.

Deze onderneming heeft geen bewaarplicht voor gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor de verschafte informatie en kan niet van deze onderneming verwachten dat deze de informatie voor hem bewaart. Onverminderd het recht (maar dus niet de plicht) tot bewaring van deze onderneming onder de in dit document gestelde voorwaarden.
De gegevens van de gebruiker worden bewaard in de databanken van deze onderneming en/of in de databanken van de aangestelden of commerciële partners, aannemers of onderaannemers van deze onderneming. haar (sub)verwerkers. Op eerste verzoek zal deze onderneming de identiteit van deze derden aan de gebruiker kenbaar maken.
BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Deze onderneming staat in voor alle passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen ter bescherming van de persoonlijkheidsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan conform de vigerende regelgeving.
Deze onderneming ziet toe ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Wanneer ondanks de genomen voorzichtigheidsmaatregelen en voorzorgen de veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens is gevaar is gekomen, zal deze onderneming, onverminderd haar verplichtingen die de wet hem dan oplegt, niet verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS VAN ONZE DIENSTEN

De gebruikers van onze diensten hebben het recht op toegang tot de gebeurlijke verwerkte persoonsgegevens en recht om onmiddellijke verbetering van deze onderneming te eisen van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;
Evenzeer heeft de gebruiker het recht om kennis te krijgen van diens door deze onderneming verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen en te eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens verder beperkt wordt;
De gebruiker krijgt hierbij kennis dat hij de persoonsgegevens toegestuurd kan krijgen in een duidelijk leesbaar formaat;
De gebruiker krijgt hierbij kennis van diens recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens en tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld door deze onderneming middels een geschrift samen met de toezending van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker wordt ter dezen ter kennis gebracht van diens recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van de persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt conform de vigerende wetgeving. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Deze onderneming kan deze verklaring te allen tijde wijzigen.
Voor zover deze tekst is opgenomen in algemene voorwaarden wordt verwezen naar de bepalingen in deze algemene voorwaarden inzake de wijziging van deze algemene voorwaarden.
Indien deze bepaling afzonderlijk staat, los van algemene voorwaarden geldt deze tekst als een draft/eerste versie/update van de vorige versie van […].

TOESTEMMING TOT VRIJGAVE

De gebruiker erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan deze onderneming om zijn persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien deze onderneming te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is:

• in het kader van een lopend gerechtelijk of politioneel, administratief, of fiscaal onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de website, dan wel een geschil waarbij de uitgever, de titularis van de auteursrechten de auteur of de gebruiker betrokken is;
• om de algemene voorwaarden en de contractuele, wettelijke en buitencontractuele rechten van deze onderneming, haar aannemers en onderaannemers, haar personeel en contractanten en de titularis van haar en hun rechten met inbegrip van haar en hun auteursrechten, dan wel haar en hun bijzondere voorwaarden of licenties gerespecteerd te zien;
• om een eis in rechte, als eiser of als verweerder te kunnen instellen of ontmoeten, dan wel om een schadevordering te eisen dan wel te reageren op schadevorderingen tegen deze onderneming waarbij de persoonsgegevens van de gebruiker van belang zijn.
• ter vrijwaring van de rechten, eigendom en veiligheid van deze onderneming van, haar werknemers, gebruikers, titularissen, van auteursrechten, auteurs en derden te vrijwaren.
Deze onderneming mag persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien naar oordeel van deze onderneming of naar oordeel van de overheid zulks nuttig of noodzakelijk is in het kader van een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, misdrijf of contractuele tekortkoming

GEEN DELEGATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien deze onderneming de persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker of subverwerker) heeft bezorgd is deze onderneming niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.
COOKIEBELEID

BELANGRIJKE INFORMATIE

De website van de ondernemer gebruikt cookies om de surfervaring va de gebruiker gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de website zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.
De gebruiker kan eventueel de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken. Indien de gebruiker de website verder bezoekt zonder de cookie-instellingen aan te passen, wordt ervan uitgegaan dat hij de installatie van cookies aanvaardt.
De gebruiker kan de integrale cookiepolicy die voor deze website wordt gehanteerd hieronder lezen. Hij vindt er onder andere meer informatie over het gebruik van cookies en uitleg over hoe hij de cookies op elk moment kan blokkeren.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een zeer klein tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code, wat toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de website (dit is wat men een zogenaamde ‘session cookie’ noemt) of bij eventuele latere herhaalde bezoeken (dit is wat men een zogenaamde ‘permanent’ cookie’ noemt).
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.
Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website en door sommige partners waarmee de website samenwerkt.
De server van deze website kan alleen de cookies lezen die de server zelf geplaatst heeft: hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in een mapje van uw browser.
HOE KAN DE GEBRUIKER COOKIES BEHEREN?

De gebruiker kan cookies beheren in zijn browserinstellingen, zodat hij desgewenst de installatie van cookies kan weigeren. Omdat niet voor iedere browser dezelfde instellingen gelden, verwijzen we graag naar de website http://www.hoemoetje.com/tag/cookies-verwijderen/ . Hier staat – voor de meest gebruikte browsers – een uitleg over hoe de cookies geweigerd kunnen worden. De gebruiker kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn computer of mobiel apparaat.
WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP DE SITE VAN DE ONDERNEMER?

Deze website maakt gebruik van volgende cookies: 


NOODZAKELIJKE COOKIES.

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten de gebruiker bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen.
Ook wanneer de gebruiker met een persoonlijke account wenst in te loggen op de website zijn deze cookies nodig om uw identiteit zo goed mogelijk te controleren vooraleer er toegang wordt geven tot uw persoonlijke informatie.
De gebruiker kan ook deze cookies weigeren, maar indien hij dat doet, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.


FUNCTIONELE COOKIES. 


Deze cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat de gebruiker een meer persoonlijke surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens de voorkeur van de gebruiker onthouden.


PERFORMANTIE-COOKIES
.

Deze cookies bestaan om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de website. Ze zijn bedoeld om de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ze dragen er dus toe bij om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

THIRD PARTY COOKIES
.

Deze website gebruikt geen third party cookies.
Embedded content 
Ter ondersteuning van de informatie over de website, wijst de website soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op dergelijke sites wordt u aangeraden om de cookiepolicy van deze sites te controleren.
.